Voorwaarden

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de Kinderkamerstylist niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Kinderkamerstylist aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Het is mogelijk om reacties achter te laten op delen van de website. Kinderkamerstylist behoudt zich het recht voor de reacties te controleren op taal- en stijlfouten en deze zo nodig te redigeren of weigeren indien ze in strijdt zijn met algemene normen en waarden van fatsoen. 

Beweringen en meningen, geuit door bezoekers van de site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de Kinderkamerstylist. Kinderkamerstylist kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Kinderkamerstylist kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Kinderkamerstylist garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Kinderkamerstylist behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze site staan een aantal links aan naar andere websites. Kinderkamerstylist is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de betreffende site.

 

Winacties

Meerdere inschrijvingen per actie is niet toegestaan. De Kinderkamerstylist behoudt zich het recht voor om de acties op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de (winnende) deelnemers. De winnaars worden getrokken met Random.org en worden na afloop van de actie op de site bekend gemaakt (met naam). Over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd. Alle prijzen worden beschikbaar gesteld door externe bedrijven. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat winnaars hun prijs naar tevredenheid en op tijd zullen ontvangen, maar kunnen geen verantwoordelijkheid op ons nemen voor eventuele leveringsproblemen. Bij de meeste acties zijn de verzendkosten binnen Nederland voor de deelnemende webshop, dit is echter niet altijd het geval.

 

Beeld-, merk- en auteursrecht

Kinderkamerstylist gebruikt naast eigen beeldmateriaal ook beeldmateriaal van derden, bronvermelding is hier een belangrijk onderdeel van. Mocht jij menen een recht te bezitten op een beeld op de website en staat je naam niet vermeldt, neem dan contact met ons op zodat de juiste bronvermelding geplaatst kan worden. Kinderkamerstylist draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel verbonden zouden kunnen zijn aan beeld-, merk- en auteursrecht op materiaal met betrekking tot derden. De op Kinderkamerstylist.nl vermelde Webshops en merken zijn zelf aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van op deze website gebruikt materiaal die verband houdt met hun webshop. Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Kinderkamerstylist en het logo van Kinderkamerstylist.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Kinderkamerstylist. Kinderkamerstylist behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. 

 

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Kinderkamerstylist en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderkamerstylist  is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Kinderkamerstylist). Kinderkamerstylist heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Kinderkamerstylist, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Kinderkamerstylist heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst- en beeldmateriaal.

 

 

 

Persoonlijke gegevens / nieuwsbrief

Voor een aantal Kinderkamerstylist onderdelen is het nodig je persoonlijke gegevens achter te laten (o.a inschrijven nieuwsbrief en meedoen aan winacties). Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van deze gegevens. Het is niet verplicht je gegevens achter te laten, maar het kan zijn dat een aantal onderdelen dan niet beschikbaar voor je zijn. Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen als je een prijs hebt gewonnen. Als winnaar van een actie wordt je naam gepubliceerd op de website of eventueel een van de andere onderdelen, waaronder social media, van Kinderkamerstylist. Je persoonlijke gegevens worden tevens gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. Mocht je deze niet meer willen kun je dat op ieder moment aangeven.

 

Adverteren, Webshop & Merk vermeldingen

Of het nou om een advertentie, webshopvermelding of brand members  gaat, de kinderkamerstylist vindt het heel belangrijk dat het merk, de webshop, adverterentie en/of beeldmateriaal past binnen de stijl van de kinderkamerstylist. Het kan dus zijn dat een specifiek product of webshop wordt geweigerd omdat we de style en/of inhoud niet vinden passen. Kinderkamerstylist behoudt zich het recht voor om voor webshopsvermeldingen: categorien te verwijderen, toe te voegen of te hernoemen; een verzoek tot opname voor een bepaalde categorie weigeren; zelf te bepalen in welke categorie een webshop wordt geplaatst; zelf de styling en vormgeving en de producten van de betreffende website vermelding aan te passen. Kosten worden voor de aangegeven perioden of zolang het contract nog loopt vooraf in rekening gebracht. Indien je je verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Kinderkamerstylist gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden. Indien Kinderkamerstylist ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan. Kinderkamerstylist heeft het recht het contract tussentijds te ontbinden. Zelf annuleren en resitutie van reeds betaalde webshopvermeldingen en bannerplaatsen, vóór het verstrijken van de afgenomen bannertermijn, is niet mogelijk. Er is geen sprake van een automatische verlenging. Na afloop van de termijn stopt je deelname automatisch. Je ontvangt van ons van tevoren bericht wanneer de periode eindigd en krijgt, indien van toepassing, dan de mogelijkheid te verlengen. Voor Webshop Uitgelicht is een basis membership of webshop vermelding randvoorwaardelijk. Op dit moment scoort de website goed bij Google. Kinderkamerstylist doet haar uiterste best om deze zoekresultaten zo te houden. Het resultaat van onze inspanningen ligt echter niet vast. Om die reden aanvaardt kinderkamerstylist geen aansprakelijkheid indien de zoekresultaten of aantal bezoekers om de een of andere reden in de toekomst minder goed zijn dan nu het geval is. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Akkoord en wijzigen voorwaarden en disclaimer

Kinderkamerstylist behoudt zich het recht voor haar disclaimer en voorwaarden aan te passen. Kinderkamerstylist adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Door het gebruik maken van deze website ga je automatisch akkoord met de meest recente disclaimer en voorwaarden.